Truckcentrum-matejovsky.cz již není k dispozici. Místo toho navštivte smtc.cz/cz.

Udržitelná doprava budoucnosti

Doprava generuje velké výhody pro rozvoj. Páteří vývoje jsou efektivní a dostupné dopravní systémy pro všechny. I když prozatím neexistují žádné konkrétní cíle udržitelného rozvoje, které by se přímo týkaly dopravy, jedná se o jeden z hlavních pilířů k dosažení udržitelného rozvoje, stejně tak jako snaha ukončit extrémní chudobu do roku 2030 a podpořit sdílenou prosperitu.
K dosažení těchto cílů je nutné přehodnotit odvětví dopravy a předefinovat, jak bude udržitelná doprava vypadat v budoucnu.

Jak bude udržitelná doprava vypadat v budoucnu?

Zaprvé, dopravní systémy musí být efektivní a přístupné všem a musí podporovat proces inkluzivního a udržitelného růstu, který propojuje venkovské a městské oblasti.

Zadruhé, výhody moderních řešení mobility musí přesahovat ekonomický, sociální a environmentální rozměr udržitelného rozvoje a vést k přístupu na nové trhy, ke vzdělávání, zdravotnickým službám a dalším příležitostem.

Zatřetí, dopravní systémy musí být schopné odolat různým otřesům – a to zejména dopadům změny klimatu, aby se posílila odolnost ekonomik.

K uskutečnění takové transformace v odvětví dopravy však bude nutné vyřešit několik často protichůdných výzev.

Výzvy transformace v odvětví dopravy

• reagovat na enormní nárůst potřeb mobility, a to jak v oblasti přepravy zboží, tak osob, aniž by došlo k dalšímu ucpání silnic novými automobily a kamiony;
• zajistit, aby technologický pokrok směřoval k efektivnějším a lépe koordinovaným dopravním systémům, a
• vytvořit lepší a adaptivnější dopravní infrastrukturu dostupnou pro všechny bez rozdílu.

Více informací o znečištění ovzduší a automobilové dopravě se dozvíte v tomto videu.

cas sharing